Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

- Her gjeld det å berge liv

- Hastar med utfylling i Knurrura

Av Fjordingen

Trongeråsa grunneigarlag oppfordrar alle gode krefter om å bidra til strakstiltak på den rasutsette strekninga i Knarrura langs fv 60 Olden - Innvik.

- Her gjeld det å berge liv. Utfylling i bukta med masse frå Agjeldstunnelen er einaste kortsiktige løysing, hevdar leiar Jogeir M. Agjeld.

Saka står på www.fjordingen.no og du kan lese meir Fjordingen fredag 10. august 2012, side 5.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.

Agjeldtunnelen i sikte

Siktar seg inn mot Agjeldtunnelen

Fjordingen

Om få veker smellførste salva i Agjeldtunnelen på fylkesveg 60. Folk frå NCC Constructions, som har fått entreprisen på anlegget, er i gang med det førebuande arbeidet.

Når tunneldrifta og arbeidet på dei to vegparsellane aust for tunnelen kjem i gang for fullt, vil cirka 30 personar og 20 maskiner vere engasjert med å utbetre denne delen av problemstrekninga Olden - Innvik.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 8. august 2012 side 4 og 5.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.

- Har nok overskotsmasse til Knarrura

Fjordingen

Prosjektleiar Jon Harald Huseklepp stiller seg positiv til at masse frå Agjeldstunnelen kan nyttast til fylling i Knarrura, men presiserer at ei slik løysing krev nærare utgreiing og avgjerd på høgare nivå.

Trongeråsa grunneigarlag utfordra kommunen på å ordne dispensasjon frå reguleringsplanen, slik at massen frå Agjeldstunnelen kan tippast i Knarrura.

Les heile saka i Fjordingen mandag 13. august 2012 side 4.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 20.august 2012, 21:07)

Gå til nyhendearkiv