Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Prosjekt "Omstilling 2013"

Djuptgåande økonomisk gjennomgang

Av Stryn kommune

Med utgangspunkt i kommunestyret sitt vedtak om budsjett/økonomiplan for perioden 2013 - 2016 har det blitt gjennomført ein gjennomgang av kommunen sin økonomi med sikte på berekraftig budsjettbalanse f.o.m. 2013.

Forslag til kostnadsreduksjonar med konsekvensvurdering er no klar til høyring. Høyringsfristen er sett til 26. april 2013.

Sett deg meir inn i dette prosjektet ved å gå til nyheitskrivet om denne saka på www.stryn.kommune.no.

Forslag om å redusere brannberedskap

Av Harald Røyrvik

Dersom kuttlista i teknisk sektor vert gjennomført, blir det redusert brannberedskap for Vikane område.

Det er foreslått å spare kr.80.000,- ved å redusere grunnbemanning frå 20 til 16 mann i Olden og Utvik.
Det er også foreslått å fjerne påskevakta i Olden og Utvik, for å spare kr.40.000,-

Forslag om å redusere støtta til Garden Li

Av Harald Røyrvik

Det er forslag om å redusere støtta til Garden Li frå 50.000 til 25.000 kr.

Forslag om å feriestenge barnehagane i jul og påske

Av Harald Røyrvik

Det er forslått å spare rundt 300.000,- ved å halde barnehagane i kommunen stengt i jula og påska.

Forslag om å redusere reinhaldsressursar ved Vikane omsorgssenter

Av Harald Røyrvik

Reinhaldsressursen ved Vikane omsorgssenter er vesentlig betre enn ved Stryn omsorgssenter i høve areal. Reduksjon på 18,3% bør derfor vere forsvarleg, står det i sakspapira.

Forslag om reduksjon av 73% stilling på arbeidsstova ved Vikane omsorgssenter

Av Harald Røyrvik

Forslaget er å redusere ned til eit årsverk (frå 1,73) og ta dette ved naturleg avgang.

Formannskapet meiner det er uaktuelt å:
- Redusere 7 institusjonsplassar ved Vikane omsorgssenter (2,9 årsverk)
- Avvikle helsestasjon i Innvik (barnekontroll)

Av Harald Røyrvik

Det var foreslått netto besparelse på kr.1.048.000 ved å redusere Vikane omsorgssenter med 7 institusjons-plassar.
I den faglege vurderinga kjem det fram at med eit overbelegg på 3-6 plassar samla for dei to institusjonane, er det nesten uråd å sjå føre seg korleis stoda ville vere med 7 færre plassar.

Besparelsen ein kunne fått ved å avvikle helsestasjon i Innvik er ca. kr.17.000.
Ulempene vil sjølvsagt gå utover brukarane og innsparingane ville bli liten i høve dei negative konsekvensane det fekk for området, kjem det fram av vurderingane.


For meir informasjon om dette eller dei andre sparetiltaka, sjå www.stryn.kommune.no.(Sist oppdatert 15.april 2013, 18:19)

Gå til nyhendearkiv